Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Sekcia je priebežne dopĺňaná, všetky VZN je možné nájsť v starej verzii stránky

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. Všeobecne záväzné nariadenia schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva.

Platné všeobecne záväzné nariadenia

 • 03/2016 - Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2016
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 16. december 2016
  Zverejnené: 16. december 2016
  Nadobúda účinnosť:
  Dokument: PDF icon 3_2016_VZN_poplatok_odpady_final.pdf

  Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla


 • 2/2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 16. december 2016
  Zverejnené: 16. december 2016
  Nadobúda účinnosť:
  Dokument: PDF icon 2_2016_VZN_ODPADY_final.pdf

  VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 • 01/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 16. jún 2016
  Zverejnené: 16. jún 2016
  Nadobúda účinnosť: 13. jún 2016
  Dokument: PDF icon 1_2016_VZN_ODPADY_final.pdf

  Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripájame v prílohe.


  O B E C Píla


  ______________________________________________________________


  Všeobecne záväzné nariadenie


  č. 1/2016


  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla


   

 • 06/2015 - VZN - Dotácia MŠ
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 11. december 2015
  Zverejnené: 15. december 2015
  Nadobúda účinnosť: 01. január 2016
  Dokument: PDF icon vzn-2015-06.pdf

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Píla


 • 05/2015 - VZN - Príspevok MŠ
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 11. december 2015
  Zverejnené: 15. december 2015
  Nadobúda účinnosť: 01. január 2016
  Dokument: PDF icon vzn-2015-05.pdf

  O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole


 • 04/2015 - VZN - Zásady hospodárenia
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 11. december 2015
  Zverejnené: 15. december 2015
  Nadobúda účinnosť: 01. január 2016
  Dokument: PDF icon vzn-2015-04.pdf

  O zásadách hospodárenia obce Píla


 • 03/2015 - VZN - Vylepovanie plagátov
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 11. december 2015
  Zverejnené: 15. december 2015
  Nadobúda účinnosť: 01. január 2016
  Dokument: PDF icon vzn-2015-03.pdf

  O vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách


 • 02/2015 - VZN - Odmeňovanie poslancov OZ
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 11. december 2015
  Zverejnené: 15. december 2015
  Nadobúda účinnosť: 01. január 2016
  Dokument: PDF icon vzn-2015-02.pdf

  Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva 


 • 01/2015 - VZN - Dane a odpady
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 11. december 2015
  Zverejnené: 15. december 2015
  Nadobúda účinnosť: 01. január 2016
  Dokument: PDF icon vzn-2015-01.pdf

  O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla


 • 01/2011 - Zásady hospodárenia
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 01. február 2011
  Zverejnené: 14. apríl 2015
  Nadobúda účinnosť: 04. marec 2011
  Dokument: PDF icon Zásady hospodárenia

  o zásadách hospodárenia obce Píla


 • 03/2011 - O verejnom poriadku
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 14. apríl 2011
  Zverejnené: 14. apríl 2015
  Nadobúda účinnosť: 25. máj 2011
  Dokument: PDF icon O verejnom poriadku

  O dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejnej zelene


 • 01/2012 - Knižničný poriadok
  Schválené obecným zastupiteľstvom: 22. august 2012
  Zverejnené: 30. marec 2015
  Nadobúda účinnosť: 26. september 2012
  Dokument: PDF icon Knižničný poriadok

  Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Píle