Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 • 02/2019 - 2_2019_VZN_o dani z nehnuteľností_návrh
  Návrh zverejnený: 27. november 2019
  Predloženie pripomienok do (vrátane): 10. december 2019
  Návrh dokumentu: PDF icon 2_2019_VZN_o dani z nehnuteľností_návrh.pdf

  Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 27.11.2019


  - zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 27.11.2019


  Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vtane): 10.12.2016


  Doručené pripomienky (počet) :


  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 12.12.2019

 • 01/2019 - 1_2019_VZN_poplatok_odpady_návrh
  Návrh zverejnený: 27. november 2019
  Predloženie pripomienok do (vrátane): 10. december 2019
  Návrh dokumentu: PDF icon 1_2019_VZN_poplatok_odpady_návrh.pdf

  Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 27.11.2019


  - zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 27.11.2019


  Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vtane): 10.12.2016


  Doručené pripomienky (počet) :


  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 12.12.2019

 • 02/2018 - VZN_poplatok_odpady
  Návrh zverejnený: 20. november 2018
  Predloženie pripomienok do (vrátane): 06. december 2018
  Návrh dokumentu: PDF icon 2_2018_VZN_poplatok_odpady_final.pdf

  Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 • 01/2018 - VZN o poskytovaní dotácií
  Návrh zverejnený: 20. november 2018
  Predloženie pripomienok do (vrátane): 06. december 2018
  Návrh dokumentu: PDF icon 1_2018_VZN o poskytovaní dotácií.pdf

  VZN o poskytovaní dotácií


 • 02/2016 - Dodatok k VZN č.
  Návrh zverejnený: 30. november 2016
  Predloženie pripomienok do (vrátane): 14. december 2016
  Návrh dokumentu: PDF icon 8_2012_VZN_NAVRH_aktualizacia2016.pdf

  NÁVRH


  Všeobecne záväzného nariadenia


  č. 2/2016,


  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla.


 • 01/2016 - Dodatok k VZN č.1/2016 o odpadoch
  Návrh zverejnený: 30. november 2016
  Predloženie pripomienok do (vrátane): 14. december 2016
  Návrh dokumentu: PDF icon 1_2016_VZN_ODPADY_návrh_aktualizacia_c1_2016.pdf

  NÁVRH


  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016,


  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 • 01/2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla
  Návrh zverejnený: 30. máj 2016
  Predloženie pripomienok do (vrátane): 13. jún 2016
  Návrh dokumentu: PDF icon 1_2016_VZN_ODPADY.pdf

  VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Píla


Sekcia je priebežne dopĺňaná, všetky VZN je možné nájsť v starej verzii stránky

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. Všeobecne záväzné nariadenia schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva.

Platné všeobecne záväzné nariadenia