Knižničný poriadok

VZN číslo: 
01/2012

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Píle

Dátum vyvesenia / schválenia: 
22. august 2012
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
26. september 2012

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0