N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN číslo: 
01/2021

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.2.2021

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 18.2.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vtane): 4.3.2021

Doručené pripomienky (počet) :

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 5.3.2021

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 5.3.2021

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Píle dňa 5.3.2021 pod č.uzn..: /2021

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Píla dňa : 5.3.2021

VZN nadobúda účinnosť dňom 6.3.2021

N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2021

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Obec Píla, Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ust. § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto úplnom znení všeobecne záväzného nariadenia:

 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje uplatnenie zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon") v podmienkach obce Píla (ďalej len "obec").

   

§ 2

Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Pojem verejné priestranstvo je bližšie špecifikovaný v §4.
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, rozkopávkových prác, predajného zariadenia, vonkajšieho sedenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a podobne.

 

§ 3

Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva v zmysle ustanovení tohto VZN.

 

§4
Pojem verejného priestranstva

 1. Pod verejným priestranstvom sa rozumie časť územia obce, ktorá je svojim charakterom určená na všeobecné využívanie, alebo inak slúži všeobecnej potrebe. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, chodník, miesta komunikácia, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Účelom platenia miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, je zvýšenie čistoty a poriadku v obci, skrátenie doby stavebných prác a iných činností vo vzťahu k životnému prostrediu.
 3. Tam, kde to nie je v rozpore s verejným záujmom, povoľuje obec žiadateľovi dočasné užívanie verejného priestranstva za daň uvedenú v tomto všeobecnom záväznom nariadení.
 4. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného zariadenia, skládky stavebného odpadu a zeminy max. do 7 dní, skládky hnoja, paliva a pod. max. do 3 dní, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie veľkokapacitného kontajnera. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
 5. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie aj trvalé parkovanie vozidla na tom istom mieste.
 6. Žiadateľ o dočasné užívanie verejného priestranstva minimálne 7 dní pred uvažovaným termínom začatia záberu verejného priestranstva, požiada písomne mesto o povolenie s odôvodnením žiadosti. K žiadosti predloží situačný náčrt predpokladaného záberu verejného priestranstva s okótovaním voľného priestoru mimo záberu .
 7. Obec určí v povolení miesto trvalého parkovania, prípadne osobitné podmienky pre užívanie vyhradenej časti verejného priestranstva, ktoré je povinný subjekt pre užívanie rešpektovať.
 8. Záber verejného priestranstva je zakázaný všade tam, kde obec na to nedalo súhlas alebo je to zakázané dopravným značením.

   

 

§ 5

Základ dane

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

 

§6
Sadzba dane

 

 1. Základná sadzba dane je 1 euro za 1 m2 a deň.

   

 2. Užívanie verejného priestranstva bez povolenia alebo v rozpore s právoplatným rozhodnutím vydaným podľa osobitného predpisu sa postihne zvýšenou sadzbou 5 eura za 1 m2 a deň.

 

 1. Za umiestnenie predajného zariadenia je sadzba dane :
  • predajné miesto / napr. ambulantný stánok/ 1 euro/m2/deň
  • trvalý stánok 0,30 eura/m2/deň

 

 1. Sadzba dane pre skládku voľne ležiaceho stavebného materiálu (piesok, štrk a pod.) je základná sadzba.
 2. Sadzba dane za umiestnenie skládky stavebného odpadu, tuhých palív, zeminy, hnoja a pod. do troch dní je základná sadzba. Pri vytvorení skládky s rozlohou väčšou ako 20 m2 musí byť uzatvorená zmluva medzi obcou a pôvodcom skládky, s uvedením termínu a spôsobu odstránenia skládky.
 3. Sadzba dane pre reštauračné a pohostinské zariadenia využívajúce verejné priestranstvo na sedenie, ktoré je so zemou spojené spevnenou plochou (pódium) je 0,50 eura za 1 m2 a deň.
 4. Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy:
     1. zariadenia staveniska na vozovke, chodníkoch a krajniciach prejazdných úsekov ciest a ich súčastiach a na miestnych komunikáciách

do 30 dní vrátane 1,00 euro/m²/deň

nad 30 dní 2,00 euro/m²/deň

 

 1. Sadzba dane za umiestnenie strojného zariadenia, lešenia bez reklamy, lešenia pri

oprave fasády objektov na dobu dlhšiu ako 30 dní, pristavenie motorových vozidiel na

stavebné práce :

   1. do 30 dní vrátane 1,00 euro/m²/deň

nad 30 dní vrátane 2,00 euro/m²/deň

  •  
 1. Sadzba dane za umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení:

a) informačných zariadení, ktoré oboznamujú iba o smerovaní k cieľu

0,33 euro/m²/deň

c) reklamných zariadení, ktoré sprostredkúvajú ponuku najmä služieb, tovarov a iných predmetov s cieľom získať zákazníkov a zisk 3,32 euro/m²/deň

 

 1. Sadzba dane za vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách a

rozkopávkových prác všetkých vedení

do 30 dní: komunikácia a chodník 1,00 euro/m2/deň

nad 30 dní 2,00 euro/m2/deň

do 30 dní verejná zeleň 0,50 euro/m2/deň

nad 30 dní verejná zeleň 1,00 euro/m2/deň

 

 1. Sadzba dane pri zaberaní verejného priestranstva zriadeniami cirkusu, lunaparku a

inými atrakciami sa stanovuje minimálnym paušálom 17,00 euro na deň.

 

 1. Sadzby dane za zariadenie na nakrúcanie filmových a televíznych programov, rôznych spotov a klipov na miestnych komunikáciách, zariadenie na propagáciu politickej strany alebo kandidáta na verejných priestranstvách 10,00 euro/m²/deň
 2. Sadzby dane sa stanovujú za každý aj začatý 1m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
 3. Podkladom pre vyrubenie dane je oznámenie daňovníka správcovi dane o zámere užívania verejného priestranstva, vzniku daňovej povinnosti, zániku daňovej povinnosti a o zmenách skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky dane.

 

§ 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká začatím užívaním verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

§ 8
Ohlasovacia povinnosť

 1. Poplatník je povinný nahlásiť obecnému úradu začatie užívania verejného priestranstva a požiadať o súhlas k takémuto užívaniu minimálne 7 dní vopred. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva. Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj užívanie verejného priestranstva pretrvávajúce i po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo povolené alebo uplynutím doby, na ktorú sa užívanie verejného priestranstva povolilo.
 2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 3. Osobitné užívanie verejného priestranstva z dôvodu odstránenia poruchy s nebezpečenstvom všeobecného ohrozenia podľa osobitného predpisu je daňovník povinný oznámiť správcovi dane do troch dní po vydaní rozhodnutia príslušného správneho orgánu.
 4. Ak nie je možné vopred ohlásiť osobitné užívanie verejného priestranstva vzhľadom na okolnosti, toto oznámenie môže byť podané výnimočne v najbližší deň po začatí užívania.
 5. Poplatník je povinný oznámiť, že užívanie verejného priestranstva sa skončilo, zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. To isté platí aj v prípade odstraňovania porúch a havárii na inžinierskych sieťach.

 

§ 9
Splatnosť poplatku

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak nie je v rozhodnutí o sadzbe alebo v dohode o užívaní verejného priestranstva stanovená iná lehota.

 

§ 10
Oslobodenie

Od dane sú oslobodené :

 

a)  fyzické osoby a  právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo za účelom

propagácie aktivít podporujúcich ochranu životného prostredia, zachovania prírodných,

kultúrnych a všeobecne spoločensky uznávaných morálnych hodnôt, podpory zdravia a

zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných cieľov a protidrogových kampaní,

 

b)  fyzické osoby a  právnické osoby, ktoré organizujú na  verejnom priestranstve kultúrnu

akciu alebo športovú akciu bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na

charitatívne a verejnoprospešné účely,

 

c)  právnické osoby založené obcou Píla v  prípade užívania verejného priestranstva pri 

organizovaní podujatí alebo akcií pre obec, 

 

d)  obec Píla

§ 11

Odvolacie konanie

 

Podľa § 72, ods. 3 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje, ak tento zákon neustanovuje inak; najneskôr do uplynutia tejto lehoty možno podané odvolanie zmeniť alebo doplniť.

 

§ 12

Sankcie

 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje, ak nejde o trestný čin, ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel.

2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33,- EUR.

3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 27b, ods. 1a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu až do výšky 6 638,- EUR.

4. Výnosy z pokút sú príjmom obce Píla.

 

§ 13

Záverečné a zrušovacie ustanovenia

 1. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sa ruší všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.
 2. Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Píla dňa 5. 3. 2021, uznesením č. /2021
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6.3.2021

 

 

 

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

starosta obce

 

Dátum vyvesenia / schválenia: 
18. február 2021
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
04. marec 2021