O verejnom poriadku

VZN číslo: 
03/2011

O dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejnej zelene

Dátum vyvesenia / schválenia: 
14. apríl 2011
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
25. máj 2011

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0