Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2022 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN číslo: 
02/2022

Schválené VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.11.2022

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 28.11.2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 10.12.2022

Doručené pripomienky (počet) :0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 13.12.2022

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 13.12.2022

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Píle dňa 13.12.2022 pod č.uzn.: 19/2022

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Píla dňa : 14.12.2022

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2022

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Obecné zastupiteľstvo obce Píla na základe ust.§ 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla

 

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 odsekom 21 zák. č. 79/2015 Z. z.. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu

 

1. elektroodpadov z domácností,

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,

5. jedlých olejov a tukov,

 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

h) prevádzkovaní zberného dvora,

i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

 

DRUHÁ ČASŤ

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

§ 2

Základné ustanovenia

(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

 

(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje

iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

 

(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

 

(4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

 

(5) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

(6) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne odpady (odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.

§ 3

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad , t.j. komunálny odpad po vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať do pridelenej zbernej nádoby

§ 4

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

(1) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať na skládke odpadov Dubová v rámci otváracích hodín

 

(2) Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.

§ 5

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu

 

    1. Zmesový komunálny odpad sa zaraďuje pod číslo 20 03 01 v zmysle Katalógu odpadov.
    2. Na území obce sa zavádza množstvový systém zberu komunálnych odpadov pre:

a) fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt

b) fyzické osoby oprávnené na podnikania a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce.

 1. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.
 2. Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu obvykle čierne plastové zberné nádoby:
   • 1 nádoba o objeme 120 litrov  s vývozným intervalom 1 krát za 28 dní, alebo 1 krát za 56 dní
   • 1 nádoba o objeme 240 litrov s vývozným intervalom 1 krát za 28 dní, alebo 1 krát za 56 dní
   • 1100l nádoba s vývozným intervalom 1 krát za 14 dní, resp 1x za 28 dní výlučne pre majiteľov rekreačných objektov v obci Píla
 1. Zberná nádoba je opatrená RFID čipom a nálepkou pre jej identifikáciu.
 2. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V danom poplatku sú zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu.
 3. Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená osoba - spoločnosť s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na zber odpadov.
 4. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu.
 5. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby.
 6. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, sklo, obaly z tetra-pakov, kovy, elektroodpady, batérie a akumulátory), nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.

 

TRETIA ČASŤ

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

§ 6

(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:

- sklo,

- papier,

- plast,

- kov,

- jedlé oleje a tuky

- elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátorov, automobilové batérie a akumulátory

- veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,

- odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

- objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín

 

(2) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci podľa tohto nariadenia.

 

Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín

Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sú držitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať do kontajnerov na zber objemného odpadu, ktoré obec zabezpečuje na území obce 2x ročne.

 

§ 8

Triedený zber skla, papiera, plastov, kovov a obalov z tetra-pakov

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:

- sklo: do zelených zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené v obci

- papier: do modrých zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené v obci / do vreca z domácností

- plast , kovy a tetra-paky(viacvrstvové kombinované obaly): do žltých zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené v obci / do vreca z domácností

 

§ 9

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

(1) Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov formou kompostovania: každá domácnosť a majiteľ rekreačného zariadenia obdržal od obce kompostér, v ktorom je povinný zhromažďovať vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

§ 10

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

 

(1) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je pôvodca odpadu povinný zhromažďovať v domácom kompostéri

 

(2) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.

 

(3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

 

§ 11

Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

(1) Elektroodpad je možné v priebehu roka odovzdať oprávnenej organizácii spolupracujúcou s obcou v rámci vývozných dní.

 

(2) Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi, ktoré sú komunálnym odpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: batérie je možné odovzdať v budove obecného úradu do zberného boxu.

 

§12

Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov

z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

 

(1) Obec pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly Natur Pack

 

(2) Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa uskutočňuje:

obaly

Pravidelným zberom do vriec resp. nádob

 

 odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

Pravidelným zberom do vriec resp. nádob

 

 

 

§13

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

(1) Obec stanovuje nasledovný spôsob triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok: odovzdaním do lekární

 

§14

Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov

(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti prostredníctvom zberu v plastových resp. PET fľašiach uložení do hnedých zberných nádob rozmiestnených v obci. Tiež systémom zberu 3litrových vedierok z každej domácnosti v zberovom intervale 1,5 mesiaca.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Prevádzkovanie zberného dvora

§ 15

(1) Zberný dvor obce nie je zriadený

 

PIATA ČASŤ

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

§ 16

(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási:

 orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Okresný úrad v Pezinku

 obci Píla

(2) Oznámenie možno uskutočniť, napr. písomne, ústne, e-mailom, telefonicky

 

 

ŠIESTA ČASŤ

Výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad

§ 17

(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu.

 

(2) Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša pôvodca odpadu je zahrnutá do miestneho poplatku za komunálne odpady.

 

SIEDMA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.

 

(2) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.

 

(3) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Píla o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Píla dňa 13.12.2022 uznesením č. 19/2022

 

(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023.

 

(6) Týmto nariadením sa ruší pôvodné VZN o odpadoch č. 2/2022

 

V Píle dňa 13.12.2021

 

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

starosta obce

Dátum vyvesenia / schválenia: 
14. december 2022
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2023