VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN číslo: 
02/2020

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 23.11.2020

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 23.11.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vtane): 10.12.2020

Doručené pripomienky (počet) : 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 10.12.2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 10.12.2020

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Píle dňa 11.12.2019 pod č.uzn..: /2020

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Píla dňa : 11.12.2020

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

 

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obec Píla, Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Píla

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Píla týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2021 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 3

Predmet úpravy VZN

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
  1. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
  2. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
  3. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
 1. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

 

§ 4

Množstvový zber

 

    1. Na území obce je zavedený množstvový systém zberu komunálnych odpadov pre:

a) fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt

b) fyzické osoby oprávnené na podnikania a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce.

 

§ 5

Sadzby poplatku

 1. Obec Píla stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,023 za jeden liter komunálnych odpadov

 

 

poplatok za smetnú nádobu

0,023 x 240 l x 13 vývozov = 71,76 € za rok pre vývoz 1x za 28 dní

0,023 x 120 l x 13 vývozov = 35,88€ za rok pre vývoz 1x za 28 dní

0,023 x 240 l x 7 vývozov = 38,64 € za rok pre vývoz 1x za 56 dní

0,023 x 120 l x 7 vývozov = 19,32 € za rok pre vývoz 1x za 56 dní

 

 1. Obec Píla stanovuje sadzbu poplatku 0,10 za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.
 2. Sadzba za uloženie drobného stavebného odpadu sa stanovuje na : 0,01/ kilogram

 

§ 6

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

   1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
   2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

 

§ 7

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku

 1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe rozhodnutia – platobného výmeru.
 2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:
 1. bezhotovostným prevodom alebo
 2. hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
 3. hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Píle.

 

§ 8

Vrátenie poplatku

 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
 2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
 1. poplatník nesmie byť dlžníkom obce
 2. musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, alebo iného preukázateľného dôvodu, ktorý má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti).

 

§ 9

Zníženie poplatku

 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Píla.
 2. Základnou podmienkou pre zníženie poplatku je fakt, že žiadateľ nie je dlžníkom obce.
 3. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Píla, a to :
 1. potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
 2. pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
 3. potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii
 4. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 5. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
 1. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
 2. Obec na základe písomnej žiadosti môže poplatok znížiť, na základe predloženia preukazu ZŤP, alebo potvrdenia o hmotnej núdzi
 3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.11. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

   

 

§ 10

Odpustenie poplatku

 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Píla
 2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Píla, a to :
 1. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 2. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
 3. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
 4. potvrdenie o zaplatení poplatku za zdaňovacie obdobie od inej obce, ak sa poplatník s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Píla, dlhodobo zdržiava na jej území.

Odpustenie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných chatách a chalupách, kde poplatník platí príslušnej obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu súvislého prechodného pobytu v obci.

 1. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
 2. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.11. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

 

§ 11

Postup obce proti tvrdosti zákona

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

 

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Píla č. 1/2019

 

§ 13

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Píle sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa XX.12.2020 uznesením č. XX/2020. a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

 

 

 

 

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

starosta obce

 

Dátum vyvesenia / schválenia: 
23. november 2020
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
10. december 2020