Obecný úradzimná Píla

Skríningové testovanie na Covid-19 v obci Píla

corona-ilustrated

Vážení Píľania, vzhľadom na fungovanie Covid-automatu, kedy je nutnosť preukazovať sa testam obec opäť zabezpečuje testovanie pre občanov.
Testovanie AG-testami prebehne v budove obecného úradu v nedeľu 7. 3. 2021 v čase 8:00-12:00 a 13:00-16:00. Aby ste nemuseli  stáť v radoch v chladnom počasí, testovať sa bude výhradne na základe registrácie. Ak nepoužívate internet, môžete sa registrovať telefonicky v úradných hodinách na t.č. 0336495208 alebo tiež osobne na obecnom úrade. Termíny na registráciu sú uvedené v päťminútových intervaloch, pričom na jeden termín je možné registrovať maximálne 3 záujemcov. Na registráciu použite tlačítko nižšie:

Rezervovať na test v obci Píla

VZN č.: 01/2021 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.2.2021

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 18.2.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 4.3.2021

Doručené pripomienky (počet) :1

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 5.3.2021

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 5.3.2021

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Píle dňa 5.3.2021 pod č.uzn..: /2021

N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.2.2021

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 18.2.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vtane): 4.3.2021

Doručené pripomienky (počet) :

Stránky