Dodatok k VZN č.

VZN číslo: 
02/2016

NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia

č. 2/2016,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla.

Dátum vyvesenia / schválenia: 
30. november 2016
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
14. december 2016