VZN č. 1/2020 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

VZN číslo: 
01/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2020

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

 

Obec Píla, Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tieto sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Píla

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Píle pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

 

Čl. 2

Rozsah pôsobnosti

2. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Píle upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva obce Píla

 

Čl. 3

Výška odmeny poslancov

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena (brutto) za:

 

a) účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške

7,50 € za rokovanie,

b) účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 7,50 € za zasadnutie,

c) aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou vo

výške 7,50 € za akciu.

d) predloženie samostatného návrhu VZN, uznesenia, opatrenia s odôvodnením a predkladacou správou, ktoré obecné zastupiteľstvo schváli, vo výške 7,50 € za každý návrh

e) správa webového sídla obce 75,- €/rok.

 

2. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý je na základe písomného poverenia oprávnený vykonávať úkony a činnosti ustanovené starostom, patrí za vykonávanie úloh paušálna odmena vo výške 15,- € za každý mesiac.

 

3. Poslancovi možno poskytnúť mimoriadnu odmenu. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

 

Čl. 4

Spoločné ustanovenia

1. Odmeny poslancov sa vyplácajú ročne v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce.

2. Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien poslancom je prezenčná listina.

3. Podkladom pre priznanie a vyplatenie odmeny v zmysle Čl. 3, ods. 3 je návrh starostu s prijatým uznesením.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Píla dňa 15.12. 2020 uznesením č. 24/2020

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2021.

 

V Píle dňa 15.12. 2020

 

 

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

starosta obce

 

Dátum vyvesenia / schválenia: 
15. december 2020
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2021