Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
04/2017 Zmluva o dotácii ŠK SPC Častá dotácia na výstroj pretekárov z obce Píla 300.00€ 24. 04. 2017 24. 04. 2017
03/2017 Zmluva o nájme nebyt. priestorov Martina Vozárová nájom priestorov 1 200.00€ 31. 01. 2017 31. 01. 2017
02/2017 Dohoda o skončení nájmu CAROP s.r.o. ukončenie zmluvy 0.00€ 31. 01. 2017 31. 01. 2017
01/2017 Poistná zmluva Uniqa poisťovna, a.s. Poistenie majetku obce 358.04€ 02. 01. 2017 13. 01. 2017
38/2016 Nájomná zumluva Kuricová prenájom pozemku pod poľnou cestou 0.01€ 24. 11. 2016 13. 01. 2017
37/2016 Nájomná zmluva Myslíková prenájom pozemku pod poľnou cestou 0.01€ 23. 11. 2016 13. 01. 2017
36/2016 Nájomná zmluva Šafariková prenájom pozemku pod poľnou cestou 59.00€ 22. 11. 2016 13. 01. 2017
35/2016 Nájomná zmuva Gáži prenájom pozemku pod poľnou cestou 0.01€ 15. 11. 2016 13. 01. 2017
34/2016 Nájomná zmluva Gáži prenájom pozemku pod poľnou cestou 0.01€ 15. 11. 2016 13. 01. 2017
33/2016 Zmluva o pripojení k inf. systému DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS služby miniDCOM+ 0.00€ 13. 01. 2017 25. 11. 2016
32/2016 Nájomná zmluva Višnovská prenájom pozemku pod poľnou cestou 1.90€ 03. 10. 2016 25. 11. 2016
31/2016 Nájomná zmluva Vajsáblova prenájom pozemku pod poľnou cestou 1.90€ 03. 10. 2016 25. 11. 2016
30/2016 Nájomná zmluva Červenáková prenájom pozemku pod poľnou cestou 1.90€ 03. 10. 2016 25. 11. 2016
29/2016 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná zmena ističa 0.00€ 28. 09. 2016 25. 11. 2016
28/2016 Nájomná zmluva Labošová prenájom pozemku pod poľnou cestou 30.00€ 19. 09. 2016 25. 11. 2016
27/2016 Nájomná zmluva Jozef Matúš, Eva Matúšová prenájom pozemku pod poľnou cestou 10.15€ 19. 09. 2016 25. 11. 2016
26/2016 Nájomná zmluva Ebinger prenájom pozemku pod poľnou cestou 15.20€ 05. 09. 2016 25. 11. 2016
25/2016 Zmluva č. 1/2016 o poskytovaní stravy ZŠ a MŠ poskytovanie stravy 1.00€ 02. 09. 2016 02. 09. 2017
24/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavský samosprávny kraj poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka v roku 2016, na úhradu časti nákladov na projekt: „Dokončenie lávky cez potok Gidra ako súčasť náučného chodníka vedúceho obcou Píla“ 8 000.00€ 31. 08. 2016 08. 09. 2016
23/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavský samosprávny kraj dotácia na projekt činnosti sláčikového tria 750.00€ 18. 08. 2016 23. 08. 2016
17/2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. zbere a zhodnotenie šetstva 30.00€ 14. 07. 2016 14. 07. 2016
22/2016 Nájomná zmluva Behanová nájom pozemku pod poľnou cestou 1.90€ 23. 08. 2016 23. 08. 2016
21/2016 Nájomná zmluva Slávik prenájom pozemku pod poľnou cestou 10.15€ 09. 08. 2016 22. 08. 2016
20/2016 Nájomná zmluva Demovič prenájom pozemku pod poľnou cestou 5.08€ 05. 08. 2016 22. 08. 2016
19/2016 Nájomná zmluva p. Konečná prenájom pozemku pod poľnou cestou 5.08€ 21. 07. 2016 22. 08. 2016
18/2016 Zmluva o dotácii Peter Petras Podpora sláčikového tria rodiny Petrášovcov 825.00€ 19. 07. 2016 20. 07. 2016
16/2016 Zmluva o nakladaní s použ. batériami INSA, s.r.o. - MACH TRADE, apol, s r.o. nakladanie s použitými batériami 23. 06. 2016 14. 07. 2016
15/2016 Zmluva o zab. sys. združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. triedený zber odpadov 30. 06. 2016 14. 07. 2016
14/2016 Zmluva o dotácii OZ Priatelia Píly dotácia na vydanie publikácie 1 000.00€ 16. 06. 2016 23. 06. 2016
13/2016 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové poistenie 29. 04. 2016 20. 06. 2016
12/2016 Kúpna zmluva Rajo,a.s. školský mliečny program 04. 04. 2016 20. 06. 2016
11/2016 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov Obchodná akadémia odborná prax 31. 03. 2016 20. 06. 2016
10/2016 Zmluva o združ. dodávke elektriny RIGHT POWER,a.s. dodanie el. energie 31. 03. 2016 31. 03. 2016
09/2016 DOHODA - aktivačná činnosť UPSVAR aktivačná činnosť 975.48€ 27. 04. 2016 20. 06. 2016
08/2016 Doadatok k zmluve o úvere Prima banka Slovensko, a.s. dodatok 26. 04. 2016 26. 04. 2016
07/2016 Zmluva o dotácii ŠK SPC Častá dotácia na výstroj pretekárov z obce P9la 13. 04. 2016 13. 03. 2016
06/2016 Dohoda o poskytnutí príspevku UPSVAR poskytnutie príspevku §54 10 929.90€ 24. 03. 2016 24. 03. 2016
05/2016 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s.r.o. prenájom rohože 07. 03. 2016 19. 04. 2016
04/2016 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s. dodanie zemného plynu 07. 03. 2016 19. 04. 2016
03/2016 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie uchádzačov o zamestnanie 6.64€ 25. 02. 2016 25. 02. 2016
02/2016 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie uchádzačov o zamestnanie 13.28€ 22. 01. 2016 22. 01. 2016
01/2016 Mandátna zmluva Entus PRO, s.r.o. štúdia uskutočniteľnosti 3 880.00€ 18. 01. 2016 18. 01. 2016
041/2015 Dodatok k Zmluve o združenej dodavke elektriny Energy Europe, ES dodanie elektiny 21. 12. 2015 21. 12. 2015
39a/2015 Príkazná zmluva Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu vykonanie spoločného verejného obstarávania 0.00€ 25. 09. 2015 10. 10. 2015
039c/2015 Príkazná zmluva Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu vykonanie spoločného verejného obstarávania 150.00€ 10. 08. 2015 10. 10. 2015
39b/2015 Príkazná zmluvya Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu vykonanie spoločného verejného obstarávania 150.00€ 08. 10. 2015 10. 10. 2015
035/2015 Kúpna zmluva Michal Hoffmann s manželkou predaj pozemku 176/11 870.00€ 23. 10. 2015 23. 10. 2015
40/2015 Zmluva o posktyt. konzultačných služieb CNS EuroGrants, s.r.o. sparacovanie žiadosti o NFP 4 000.00€ 16. 12. 2015 14. 03. 2016
035/2015 Kúpna zmluva manž. Hoffmanoví kúpa pozemku 870.00€ 23. 10. 2015 23. 10. 2015
038/2015 Kúpna zmluva Mosoriak s manž. odpredaj pozemku 26m2 260.00€ 30. 12. 2015 26. 01. 2016

Stránky