Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
09/2024 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce 19. 04. 2024 17. 05. 2024
08/2024 Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky a dodávke pitbej vody BVS, a.s. vodoprippojenie a dodávka vody 09. 04. 2024 19. 04. 2024
07/2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobelových výrobkov NATUR-PACK, a.s. OZV - recykláty 05. 04. 2024 19. 04. 2024
06/2024 Zmluva o servise ČOV Aquatec VFL s.r.o. servis ČOV 288.00€ 04. 04. 2024 19. 04. 2024
05/2024 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu NASES elektronická pečať 28. 03. 2024 19. 04. 2024
04/2023 ZMLUVA č. 324 0033 o poskytnutí dotácie z DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR dotácia 3 000.00€ 25. 03. 2024 19. 04. 2024
03/2024 Príkazná zmluva Komunál – Servis, s.r.o. obstarávanie dodávky plynu 200.00€ 21. 04. 2024 05. 04. 2024
02/2024 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. zmena rezervovanej kapacity odberného miesta Budova OÚ 400.37€ 06. 02. 2024 06. 02. 2024
01/2024 Poistná zmluva PZP Unimog Generali Poisťovňa povinné zmluvné poistenie 257.78€ 04. 01. 2024 05. 01. 2024
29/2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Píla v roku 2023 Rímskokatolícka Cirkev farnosť Častá dotácia na opravu strechy kostola v Píle 1 500.00€ 28. 12. 2023 30. 12. 2023
28/2023 Poistná zmluva UNIQA pojišťovna, a.s. poistenie PZP - povodňový vozík 28.16€ 20. 12. 2023 20. 12. 2023
27/2023 Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. likvidácia komunálneho odpadu 28. 11. 2023 15. 12. 2023
26/2023 Zmluva o dielo - školenie MŠ Edusteps školenie MŠ 140.00€ 12. 12. 2023 12. 12. 2023
25/2023 DOHODA o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce Píla a obce Dubová Obec Dubová plnenie úloh DHZ 500.00€ 30. 11. 2023 04. 12. 2023
24/2023 Zmluva o dodávke elektirny MAGNA ENERGIA a.s. dodávka el. energie 13. 11. 2023 28. 11. 2023
23/2023 Kúpna zmluva Mirko Veverka odpredaj vozila 100.00€ 27. 11. 2023 27. 11. 2023
22/2023 Zmluva o dielo - školenie MŠ Edusteps školenie MŠ 08. 11. 2023 08. 11. 2023
21/2023 ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV TOPSET Solutions s.r.o. spracúvanie osobných údajov 20. 10. 2023 26. 10. 2023
20/2023 ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV TOPSET Solutions s.r.o. poskytnutie software 228.00€ 20. 10. 2023 26. 10. 2023
19/2023 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. zber a likvidácia komunálneho odpadu 24. 10. 2023 26. 10. 2023
18/2023 D O D A T O K č. 1 k Z m l u v e č. PHZ-OPK1-2019-003167 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zmena špecifikácie dotácie na rekonšztukciu požiarnej zbrojnice 10. 10. 2023 26. 10. 2023
17/2023 Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-222-008/2023 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky darovanie povodňového vozíka 24. 08. 2023 25. 10. 2023
16/2023 Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BA-VO-222-015/2023 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Darovanie lhasičského lesného špeciálu UNMOG 23. 08. 2023 25. 10. 2023
15/2023 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-010/2023 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predĺženie výpožičky povodňového vozíka 0.00€ 25. 09. 2023 25. 10. 2023
14/2023 Zmluva o spolupráci Boni Fructi, spol. s r.o. zabezpečenie ovocia do MŠ 0.00€ 22. 09. 2023 25. 10. 2023
13/2023 Zmluva o dielo - Ihrisko RODINKA ELBAS s.r.o. vybudovanie ihriska RODINKA 62 040.70€ 27. 09. 2023 25. 10. 2023
12/2023 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci Mikroregión Červený kameň úprava práv a povinností Účastníkov dohody pri Verejnom obstarávaní 840.00€ 21. 08. 2023 21. 08. 2023
11/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR Dotácia na ZaD ÚP obce Píla 3 465.00€ 27. 07. 2023 21. 08. 2023
10/2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzavretej 13.3.2023 JAS-ing.Silvia Urbanovská PD-prestavba budovy obedného úradu 3 870.00€ 13. 07. 2023 13. 07. 2023
09/2023 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY_dodatok č.1 MAGNA ENERGIA a.s. dodanie el. energie 19. 06. 2023 13. 07. 2023
08/2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Priatelia Píly OZ Obnova studničiek 250.00€ 19. 06. 2023 13. 07. 2023
07/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ č. 323 0032 Dobrovoľná požiarna ochrana poskytnutie dotácie na činnosť DHZO 3 000.00€ 27. 04. 2023 16. 05. 2023
06/2023 Zmluva o dotácii ŠK SPC Častá poskytnutie dotácie 300.00€ 24. 04. 2023 24. 04. 2023
05/2023 Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 3W Slovakia, s.r.o. automatizované zverejňovanie zmlúv v systéme CRZ 10.00€ 12. 04. 2023 21. 04. 2023
04/2023 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY MAGNA ENERGIA a.s. dodanie elektriny 29. 03. 2023 21. 04. 2023
03/2023 DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV NATUR-PACK, a.s. 27. 03. 2023 21. 04. 2023
02/2023 Zmluva o dielo JAS-ing.Silvia Urbanovská PD-prestavba budovy obedného úradu 7 050.00€ 13. 03. 2023 21. 04. 2023
01/2023 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb PROMT AUDIT, spol. s r. o. vykonanie účtovného auditu 850.00€ 22. 02. 2023 21. 04. 2023
21/2022 Zmluva o pripojenl k informačnému systému Dátové centrum obci a miest pre nečlena ZMOS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) poskytnutie pripojenia k el. službám 06. 02. 2023 06. 03. 2023
20/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 318/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zmluva o dotácii 50 000.00€ 07. 12. 2022 22. 12. 2022
19/2022 Zmluva o dielo č. 147_2022 TRIMEL s.r.o. software 336.00€ 05. 12. 2022 09. 12. 2022
18/2022 Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka - odpadov Dubová, s.r.o. zneškodnovanie odpapov 0.00€ 24. 10. 2022 28. 11. 2022
17/2022 Zmluva o dobere použitých jedných olejov a tukov Fidelity Trade, s.r.o. dober použitých jedných olejov a tukov 0.00€ 15. 11. 2022 28. 11. 2022
16/2022 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. služby v odpadovom hospodárstve 4 496.39€ 02. 11. 2022 03. 11. 2022
15/2022 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 15/2022 ZAP Modra spol. s r.o. prenájom terasy a predajného stánku 1 200.00€ 21. 10. 2022 21. 10. 2022
14/2022 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov CMT Group s. r. o. zber použitého oleja z domácností 21. 10. 2022 21. 10. 2022
13/2022 Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUS poskytnutie pripojenia k el. službám 04. 10. 2022 21. 10. 2022
12/2022 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia Západoslovenká distribučná, a.s. zmena z 1f na 3f meranie 125.14€ 26. 07. 2022 27. 07. 2022
11/2022 Zmluva o pôodmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s. úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete 0.00€ 30. 06. 2022 14. 07. 2022
06a/2022 Zluva o pravidelnom servise ČOV Aquatec VFL s.r.o. servis ČOV 192.00€ 22. 03. 2022 22. 03. 2022

Stránky