Materská škola Píla

Materská škola je jednotriedna a nachádza sa v účelovej budove v obci Píla č. 67.

Materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Vo výnimočných prípadoch možno prijať dieťa od dvoch rokov veku (§ 59 zákona 245/2008), ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky (§ 3 vyhl. 306/2008). 

Kontakt:

Materská škola Píla

Píla č. 67

900 89 Píla

Tel.: 033/6495238

E-mail: skolkapila@gmail.com

Web: https://mspila.edupage.org/

Zamestnanci MŠ:

riaditeľka: Bc. Eva Kerestešová

učiteľka: Gabriela Vlčeková