Obecný úradzimná Píla

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2021 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 30.4.2021

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 30.4.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 17.5.2021

Doručené pripomienky (počet) :0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 21.5.2021

Stránky