Záznam o zastavení konania“ na stavbu „SO 01 Komunikácie a spevnené plochy Dubová Novosady