Obecný úradzimná Píla

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripájame v prílohe.

O B E C Píla

______________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla

 

Stránky