Výzva na predloženie cenových ponúk

 

Výzva na predloženie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na vykonanie prác

 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov : Obec Píla

Zastúpený: RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

IČO: 00305031

Sídlo : Píla 68, 900 89 Píla

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Radovan Mičunek

Tel.: 0903 850647, E- mail : starosta@obecpila.sk

 

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce, 45453100-8 Renovačné práce

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník45454000-4, 45421100-5, 44111400-5, 45421110-8, 45262100-2, 45410000-4, 09332000-5

 

 

 1. Názov zákazky: Píla - rekonštrukcia obecnej budovy so znížením energetickej náročnosti
 2. POPIS PROJEKTU

Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii, obnove stavu kritických miest budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy, obnova strešnej roviny, výmena fasádnych otvorov, zateplenie obvodových stien, osadenie solárnej sústavy prípravy TÚV s nevyhnutnými detailmi stavby uvedený, v Technickej správe

Podrobný popis prác je uvedený podrobne v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. Je potrebné vykonať osobnú obhliadku miesta na základe dohody, kde budú podané všetky potrebné informácie a poskytnutá projektová dokumentácia v textovej podobe k nahliadnutiu.

 

 1. predpokladaná hodnota zákazky : 61 227,9800€ bez DPH
 2. Miesto dodania predmetu zákazky:

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obecný úrad Píla

NUTS kód:SK010

 1. Podmienky účasti uchádzačov:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

6.1 Cenová ponuka vo formáte xls (vyplnený výkaz výmer)

6.2 Časový výkaz prác vo formáte xls

6.3 Podpísaný návrh na plnenie kritérií

6.4 Podpísaný návrh zmluvy o dielo (je súčasťou súťažných podkladov)

6.5 Podľa § 32 ods. 1 písm. e/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložením dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača uskutočňovať požadované stavebné práce (výpis z OR SR, ŽL) – postačuje aktuálny výpis nie starší ako 3 mesiace – kópia resp. vytlačený z internetu.

6.6 Čestné vyhlásenia uchádzača (súčasťou súťažných podkladov)

V nadväznosti na sociálne hľadisko „podpora dôstojnej práce“ a „podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv“, definované v § 42, ods. 16 ZVO obstarávateľ vyžaduje predloženie vyhlásenia že pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok.

 

Informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní uchádzač získa na adrese:

Finančné riaditeľstvo SR

Lazovná č. 63

974 01 Banská Bystrica

 

Informácie o povinnostiach týkajúcich sa ochrany práce a pracovných podmienok uchádzač získa na adrese:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4, 6, 8

816 43 Bratislava

 

Informácie o povinnostiach týkajúcich sa ochrany životného prostredia uchádzač získa na adrese:

 

Ministerstvo Životného prostredia SR

Nám. Ľ.Štúra 1

812 35 Bratislava

6.7 V prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).

6.8 Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Navrhované konštrukčné a stavebné riešenie objektu ako aj jednotlivé ocenené položky a komponenty rozpočtu stavebných prác v ponuke spracovanej uchádzačom musia vyhovovať a musia byť podložené STN 73 3134, STN EN ISO 14683, STN 73 0540-2, STN 73 2901: 2015 STN 73 2902, STN 73 0802/Z2, STN 73 0834/Z2, STN 73 1901, STN EN 1991-1-4/NA/1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia Zaťaženie vetrom, osvedčeniam o akosti použitých materiálov, certifikátom, dokladom o preukázaní zhody, atestom, ktoré zodpovedajú požadovaným minimálnym parametrom kvality v súlade s Realizačným projektom

 

 

 1. Obhliadka:

Je odporúčané vykonať osobnú obhliadku miesta na základe dohody, kde budú podané všetky potrebné informácie.

Osobnú obhliadku zabezpečí starosta obce Píla, kontakt uvedený v bode 1. tejto výzvy.

 

 1. Lehota na predkladanie cenových ponúk: deň: 13.11.2017 do 12:00 hod.

Vysvetlenie podkladov poskytne starosta obce do 8.11.2017do 12.00 hod.

 1. Adresa a spôsob doručovania/zasielania cenových ponúk: na email uvedený v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na adrese Obecného úradu, uvedenej v bode 1. tejto výzvy. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom resp. českom jazyku. Ponuky treba predložiť v uzavretej obálke v 2 originálnych vyhotoveniach.
 2. vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 13.11.2017 o 13.30 hodine, v zasadačke obecného úradu.

 1. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:

 

Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

kritérií uvedených nižšie

Časť: 1 - Názov: Celková cena dodávky

Váha: 80

Časť: 2 - Názov: Celková doba výstavby

Váha: 20

 1. Dátum realizácie zákazky:

Do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. Lehota viazanosti ponúk do 30.06.2019.

 1. Týka sa toto obstarávanie projektu financovaného z dotácie zo Štátneho rozpočtu ?

Áno – dotácia Programu rozvoja vidieka SR – opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, číslo výzvy 22/PRV/2017.

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 1. Ponuka záujemcu, ktorý nesplní podmienky účasti bude zo súťaže vylúčená.
 2. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
 • ani jedna z ponúk nebude odpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

 

 1. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom, (faktúry) splatnosť ktorého je 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
 2. Dodávateľ je povinný strpieť podmienku účinnosti Zmluvy o dielo a teda realizácie diela len v prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok žiadateľa v rámci výzvy Programu rozvoja vidieka, opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, číslo výzvy 22/PRV/2017.
 3. Verejný obstarávateľ bude pri riešení a vyhodnocovaní tohto prieskumu trhu dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princíp transparentnosti, teda:

- obstarávateľ zabezpečí, aby sa so zahraničnými uchádzačmi zaobchádzalo rovnako ako s domácimi,

- záujemcom alebo uchádzačom sa dostanú informácie rovnakým spôsobom, v rovnakom čase a obsahu,

- obstarávateľ nestanovil podmienky, ktoré by niektorého z uchádzačov alebo záujemcov zvýhodňovali a pritom by nemali objektívnu súvislosť s predmetom a realizáciou zákazky.

 

Nepublikovalo sa vo vestníku verejného obstarávania.

 

 

.............................................…

starosta obce

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.