Obecný úradzimná Píla

VZN č.: 01/2021 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.2.2021

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 18.2.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 4.3.2021

Doručené pripomienky (počet) :1

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 5.3.2021

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 5.3.2021

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Píle dňa 5.3.2021 pod č.uzn..: /2021

N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.2.2021

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 18.2.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vtane): 4.3.2021

Doručené pripomienky (počet) :

Stránky