Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
12/2023 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci Mikroregión Červený kameň úprava práv a povinností Účastníkov dohody pri Verejnom obstarávaní 840.00€ 21. 08. 2023 21. 08. 2023
11/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR Dotácia na ZaD ÚP obce Píla 3 465.00€ 27. 07. 2023 21. 08. 2023
10/2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzavretej 13.3.2023 JAS-ing.Silvia Urbanovská PD-prestavba budovy obedného úradu 3 870.00€ 13. 07. 2023 13. 07. 2023
09/2023 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY_dodatok č.1 MAGNA ENERGIA a.s. dodanie el. energie 19. 06. 2023 13. 07. 2023
08/2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Priatelia Píly OZ Obnova studničiek 250.00€ 19. 06. 2023 13. 07. 2023
07/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ č. 323 0032 Dobrovoľná požiarna ochrana poskytnutie dotácie na činnosť DHZO 3 000.00€ 27. 04. 2023 16. 05. 2023
06/2023 Zmluva o dotácii ŠK SPC Častá poskytnutie dotácie 300.00€ 24. 04. 2023 24. 04. 2023
05/2023 Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 3W Slovakia, s.r.o. automatizované zverejňovanie zmlúv v systéme CRZ 10.00€ 12. 04. 2023 21. 04. 2023
04/2023 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY MAGNA ENERGIA a.s. dodanie elektriny 29. 03. 2023 21. 04. 2023
03/2023 DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV NATUR-PACK, a.s. 27. 03. 2023 21. 04. 2023
02/2023 Zmluva o dielo JAS-ing.Silvia Urbanovská PD-prestavba budovy obedného úradu 7 050.00€ 13. 03. 2023 21. 04. 2023
01/2023 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb PROMT AUDIT, spol. s r. o. vykonanie účtovného auditu 850.00€ 22. 02. 2023 21. 04. 2023
21/2022 Zmluva o pripojenl k informačnému systému Dátové centrum obci a miest pre nečlena ZMOS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) poskytnutie pripojenia k el. službám 06. 02. 2023 06. 03. 2023
20/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 318/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zmluva o dotácii 50 000.00€ 07. 12. 2022 22. 12. 2022
19/2022 Zmluva o dielo č. 147_2022 TRIMEL s.r.o. software 336.00€ 05. 12. 2022 09. 12. 2022
18/2022 Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka - odpadov Dubová, s.r.o. zneškodnovanie odpapov 0.00€ 24. 10. 2022 28. 11. 2022
17/2022 Zmluva o dobere použitých jedných olejov a tukov Fidelity Trade, s.r.o. dober použitých jedných olejov a tukov 0.00€ 15. 11. 2022 28. 11. 2022
16/2022 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. služby v odpadovom hospodárstve 4 496.39€ 02. 11. 2022 03. 11. 2022
15/2022 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 15/2022 ZAP Modra spol. s r.o. prenájom terasy a predajného stánku 1 200.00€ 21. 10. 2022 21. 10. 2022
14/2022 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov CMT Group s. r. o. zber použitého oleja z domácností 21. 10. 2022 21. 10. 2022
13/2022 Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUS poskytnutie pripojenia k el. službám 04. 10. 2022 21. 10. 2022
12/2022 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia Západoslovenká distribučná, a.s. zmena z 1f na 3f meranie 125.14€ 26. 07. 2022 27. 07. 2022
11/2022 Zmluva o pôodmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s. úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete 0.00€ 30. 06. 2022 14. 07. 2022
06a/2022 Zluva o pravidelnom servise ČOV Aquatec VFL s.r.o. servis ČOV 192.00€ 22. 03. 2022 22. 03. 2022
10/2022 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci Mikroregión červený kameň úprava práv a povinností Účastníkov dohody pri Verejnom obstarávaní 0.00€ 30. 05. 2022 06. 06. 2022
09/2022 Zmluva o dotácii SK SPC Častá dotácia šport. klubu 350.00€ 17. 05. 2022 17. 05. 2022
08/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana dotácia 3 000.00€ 29. 04. 2022 17. 05. 2022
07/2022 Dodatok k zmluve o balíku Slovak Telekom, a.s. ukončenie poskytovanie internetu 0.00€ 12. 04. 2022 17. 05. 2022
06/2022 Darovacia zmluva Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 304.80€ 03. 03. 2022 17. 05. 2022
04/2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC“ T-MAPY s. r. o. úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov 0.00€ 10. 03. 2022 17. 05. 2022
05/2022 Zmluva o spolupráci 2-morrow, s. r. o. služby spojené s informovaním obyvateľov 09. 03. 2022 14. 03. 2022
03/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 222021 Obecné služby Budmerice, s.r.o, r.s.p. oprava rozpočtu 142 094.00€ 24. 01. 2022 28. 01. 2022
02/2022 Dodatok č. 1 k dohode č. 21/03/054/26 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok podpora zamestanosti 19. 01. 2022 28. 01. 2022
01/2022 Zmluva o dielo Alžbeta Sopirová Zmeny a doplnky ÚP obece Píla 4 950.00€ 20. 01. 2022 21. 01. 2022
16/2021 Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. skládkovanie odpadu 29. 11. 2021 27. 12. 2021
15/2021 Dodatok č. 6/2022 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva Marius Pedersen a.s. navýšenie cien za služby 20. 12. 2021 27. 12. 2021
14/2021 Zmluva o spolupráci a propagácii Oblastná organizácia cestovného ruchu “Malé Karpaty” prezentácia OOCR na exteriérovom banneri 662.00€ 09. 12. 2021 27. 12. 2021
13/2021 Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR finančný príspevok na podporu zamestnávania 3 300.00€ 23. 11. 2021 02. 12. 2021
12/2021 Zmluvy o dielo - rekonštrukcia PZ Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 146 628.00€ 05. 11. 2021 05. 11. 2021
11/2021 Dodatok k zmluve o ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV NATUR-PACK, a.s. dodatok k zmluve 0.00€ 22. 09. 2021 28. 09. 2021
10/2021 Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností LESY Slovenskej republiky, š.p. uprava práv a povinností ohľadom stavby v ochrannom pásme lesa 0.00€ 07. 07. 2021 08. 07. 2021
09/2021 Zmluva o dotácii Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie dotácie DHZ Píla 1 400.00€ 11. 05. 2021 12. 05. 2021
08/2021 Zmuva o zbere použitých jedlých olejov Fidelity Trade, s.r.o. odber použitých jedých olejov 0.00€ 19. 04. 2021 04. 05. 2021
07/2021 Zmluva o dotácii ŠK SPC Častá nákup výstroje pre pretekárov ŠK SPC Častá z obce Píla 300.00€ 13. 04. 2021 13. 04. 2021
06/2021 Zmluva o dotácii Priatelia Píly Studničky v MK -obnova 500.00€ 13. 04. 2021 13. 04. 2021
05/2021 Zmluva o pravidlenom servise Aquatec VFL s.r.o. servis ČOV 192.00€ 26. 03. 2021 13. 04. 2021
04/2021 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok výkon trestu povinnej práce 0.00€ 19. 03. 2021 13. 04. 2021
03/2021 Dodatok k zmluve o výpožične Štatistický úrad SR výpožička techniky pre SODB 0.00€ 15. 03. 2021 16. 03. 2021
02/2021 Dodatok k zmluve o dielo Ing. arch. Alžbeta Sopirová, Csc. zmeny a doplnky územného plánu obce Píla -zmena termínov 28. 01. 2021 28. 01. 2021
01/2021 Dohoda o spolupráci _testovanie COVID Bratislavský samosprávny kraj zabezpečenie výkonu odberov a diagnostiky vzoriek 22. 01. 2021 22. 01. 2021

Stránky