Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
16/2016 Zmluva o nakladaní s použ. batériami INSA, s.r.o. - MACH TRADE, apol, s r.o. nakladanie s použitými batériami 23. 06. 2016 14. 07. 2016
15/2016 Zmluva o zab. sys. združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. triedený zber odpadov 30. 06. 2016 14. 07. 2016
14/2016 Zmluva o dotácii OZ Priatelia Píly dotácia na vydanie publikácie 1 000.00€ 16. 06. 2016 23. 06. 2016
13/2016 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové poistenie 29. 04. 2016 20. 06. 2016
12/2016 Kúpna zmluva Rajo,a.s. školský mliečny program 04. 04. 2016 20. 06. 2016
11/2016 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov Obchodná akadémia odborná prax 31. 03. 2016 20. 06. 2016
10/2016 Zmluva o združ. dodávke elektriny RIGHT POWER,a.s. dodanie el. energie 31. 03. 2016 31. 03. 2016
09/2016 DOHODA - aktivačná činnosť UPSVAR aktivačná činnosť 975.48€ 27. 04. 2016 20. 06. 2016
08/2016 Doadatok k zmluve o úvere Prima banka Slovensko, a.s. dodatok 26. 04. 2016 26. 04. 2016
07/2016 Zmluva o dotácii ŠK SPC Častá dotácia na výstroj pretekárov z obce P9la 13. 04. 2016 13. 03. 2016
06/2016 Dohoda o poskytnutí príspevku UPSVAR poskytnutie príspevku §54 10 929.90€ 24. 03. 2016 24. 03. 2016
05/2016 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s.r.o. prenájom rohože 07. 03. 2016 19. 04. 2016
04/2016 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s. dodanie zemného plynu 07. 03. 2016 19. 04. 2016
03/2016 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie uchádzačov o zamestnanie 6.64€ 25. 02. 2016 25. 02. 2016
02/2016 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie uchádzačov o zamestnanie 13.28€ 22. 01. 2016 22. 01. 2016
01/2016 Mandátna zmluva Entus PRO, s.r.o. štúdia uskutočniteľnosti 3 880.00€ 18. 01. 2016 18. 01. 2016
041/2015 Dodatok k Zmluve o združenej dodavke elektriny Energy Europe, ES dodanie elektiny 21. 12. 2015 21. 12. 2015
39a/2015 Príkazná zmluva Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu vykonanie spoločného verejného obstarávania 0.00€ 25. 09. 2015 10. 10. 2015
039c/2015 Príkazná zmluva Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu vykonanie spoločného verejného obstarávania 150.00€ 10. 08. 2015 10. 10. 2015
39b/2015 Príkazná zmluvya Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu vykonanie spoločného verejného obstarávania 150.00€ 08. 10. 2015 10. 10. 2015
035/2015 Kúpna zmluva Michal Hoffmann s manželkou predaj pozemku 176/11 870.00€ 23. 10. 2015 23. 10. 2015
40/2015 Zmluva o posktyt. konzultačných služieb CNS EuroGrants, s.r.o. sparacovanie žiadosti o NFP 4 000.00€ 16. 12. 2015 14. 03. 2016
035/2015 Kúpna zmluva manž. Hoffmanoví kúpa pozemku 870.00€ 23. 10. 2015 23. 10. 2015
038/2015 Kúpna zmluva Mosoriak s manž. odpredaj pozemku 26m2 260.00€ 30. 12. 2015 26. 01. 2016
37/2015 Zmluva o zriadení predkupného práva J&D Media, s.r.o. zriadenie predkupného práva 21. 10. 2015 23. 10. 2015
36/2015 Zmluva o spoločnom postupe J&D Media, s.r.o. projekt budovania ZOO 21. 10. 2015 23. 10. 2015
034/2015 Zmluva o dielo Pavol Zajac STAV.-KLÚČ zateplenie MŠ 4 000.00€ 07. 10. 2015 07. 10. 2015
032/2015 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok zabezpečení povinnej práce 0.00€ 06. 08. 2015 05. 10. 2015
031/2015 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok zabezpečenie povinnej práce 0.00€ 09. 07. 2015 05. 10. 2015
030/2015 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok zabezpečení povinnej práce 0.00€ 09. 07. 2015 05. 10. 2015
029/2015 Zmluva o poskytnutí služby GEODETICA, s.r.o. geografický info-systém 0.00€ 24. 09. 2015 02. 10. 2015
028/2015 Dohoda č41/§52a/2015/ŠR UPSVAR dobrovoľnícka činnosť 1 429.00€ 25. 09. 2015 02. 10. 2015
027/2015 Darovacia zmluva Henkel Slovensko, spol s r.o. podpora projektu rekonštrukcie ihriska v MŠ 1 500.00€ 17. 08. 2015 02. 10. 2015
026/2015 Zmluva o el. službách Union ZP, a.s. elektornické služby 05. 08. 2015 02. 10. 2015
025/2015 Zmluva o dotácii BVS, a.s. dotácia na projket oživenia života v toku Gidra 3 000.00€ 10. 08. 2015 02. 10. 2015
024/2015 Zmluva o dotácii BSK dotácie na zateplenie MŠ 4 000.00€ 03. 08. 2015 02. 10. 2015
033/2015 Dodatok k zmluve Energy Europe dodávka elektriny 30. 09. 2015 30. 09. 2015
023/2015 Zmluva o budúcej zmluve NATUR-PACK,a.s. separovaný zber odpadov 23. 06. 2015 23. 06. 2015
021/2015 Zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s. Municipálny úver -Eurofondy 25 000.00€ 15. 06. 2015 16. 06. 2015
020/2015 Poistná zmluva Wustenrot poisťovňa, a.s. poistenie vozidla PZP 84.55€ 25. 05. 2015 05. 06. 2015
019/2015 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb CNS EuroGrants,s.r.o. konzultácie ŽOP a monitorovacie správy projektov 33.00€ 26. 05. 2015 05. 06. 2015
018/2015 Dohoda o poskytnutí príspevku UPSVAR poskytnutie príspevku §50j 3 816.00€ 23. 04. 2015 05. 06. 2015
017/2015 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa poistenie_náučného chodníka 276.40€ 09. 04. 2015 05. 06. 2015
016/2015 Zmluva o dielo Pro Implement, s.r.o. vypracovanie PHSR 412.00€ 22. 03. 2015 05. 06. 2015
015/2015 Dodatok k zmluve Min. pôdohospodárstva a roz. vidieka dodatok k zmluve o NFP po VO 19. 03. 2015 05. 06. 2015
014/2015 Zmluva o pripojení BVS, a.s. pripojenie vod. prípojky na picí hydrant 17. 03. 2015 05. 06. 2015
013/2015 Zmluva o audite Ing. Alžbeta Kupková -Promt audit výkon auditu 650.00€ 10. 03. 2015 05. 06. 2015
022/2015 Dodatok k zmluve č. 1/2015 INSA, a.s. úprava zmluvy na základe zmeny zákona 20. 05. 2015 20. 05. 2015
012/2015 Darovacia zmluva Min. vnútra darovanie vozidla 0.00€ 09. 03. 2015 14. 05. 2015
011/2015 Zmluva o prevode vlastníctva Slovenský pozemkový fond kúpa pozemkov 1 688.04€ 27. 02. 2015 05. 04. 2015

Stránky