Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
019/2015 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb CNS EuroGrants,s.r.o. konzultácie ŽOP a monitorovacie správy projektov 33.00€ 26. 05. 2015 05. 06. 2015
018/2015 Dohoda o poskytnutí príspevku UPSVAR poskytnutie príspevku §50j 3 816.00€ 23. 04. 2015 05. 06. 2015
017/2015 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa poistenie_náučného chodníka 276.40€ 09. 04. 2015 05. 06. 2015
016/2015 Zmluva o dielo Pro Implement, s.r.o. vypracovanie PHSR 412.00€ 22. 03. 2015 05. 06. 2015
015/2015 Dodatok k zmluve Min. pôdohospodárstva a roz. vidieka dodatok k zmluve o NFP po VO 19. 03. 2015 05. 06. 2015
014/2015 Zmluva o pripojení BVS, a.s. pripojenie vod. prípojky na picí hydrant 17. 03. 2015 05. 06. 2015
013/2015 Zmluva o audite Ing. Alžbeta Kupková -Promt audit výkon auditu 650.00€ 10. 03. 2015 05. 06. 2015
022/2015 Dodatok k zmluve č. 1/2015 INSA, a.s. úprava zmluvy na základe zmeny zákona 20. 05. 2015 20. 05. 2015
012/2015 Darovacia zmluva Min. vnútra darovanie vozidla 0.00€ 09. 03. 2015 14. 05. 2015
011/2015 Zmluva o prevode vlastníctva Slovenský pozemkový fond kúpa pozemkov 1 688.04€ 27. 02. 2015 05. 04. 2015
010/2015 Zmluvy o dotácii ŠK SPC Častá dotácia na výstroj pretekárov 100.00€ 13. 03. 2015 06. 03. 2015
09/2015 Dodatok zmluvy o dielo Duvystav, s.r.o. úprava textov v pôvodnej zmluve 13. 02. 2015 20. 02. 2015
008/2015 Zmluva o poradenskej činnosti ŠÚ Obec Častá poradneská ametodická činnosť školského úradu 60.00€ 10. 12. 2014 20. 02. 2015
007/2015 Zmluva o dielo Doba preklad textu 75.00€ 16. 01. 2015 20. 02. 2015
006/2015 Vzájomná dohoda Duvystav, s.r.o. dohoda o súčinnosti pri stavbe 12. 01. 2015 20. 02. 2015
005/2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Tomašovits vysporiadanie pozemkov 07. 01. 2015 20. 02. 2015
007A/2015 Dodatok č. 01/2015 Marius Pedrsen dodatok k zmluve 111003 01. 02. 2015 01. 02. 2015
001/2015 Zmluva o dielo DUVYSTAV, s.r.o. realizácia diela : "Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň" 255 011.00€ 12. 12. 2014 12. 01. 2015
004/2015 Mandátna zmluva K Consulting, s.r.o. výkon stavebného dozoru 2 680.00€ 18. 12. 2014 12. 01. 2015
003/2015 Kúpna zmluva Rajo, a.s. dodávka školského mlieka 18. 11. 2014 12. 01. 2015
002/2015 Zmluva o poskytovaní stravy ZŠ s MŠ ČAstá poskytovanie stravy 18. 11. 2014 12. 01. 2015
025/2014 Zmluva o spolupráci J&D Media, s.r.o. spolupráca na príprave projektu ZOO 7 000.00€ 03. 11. 2014 22. 12. 2014
024/2014 Poistná zmluva UNIQA poisťovňa, a.s. poistenie detí v MŠ 23.00€ 13. 10. 2014 03. 11. 2014
023/2014 Poistná zmluva ČSOB Poisťovňa,a.s. poistenmie budovy MŠ 155.72€ 25. 09. 2014 03. 11. 2014
022/2014 Zmluva o poskytnutí kontokorentného úveru Prima Banka Slovensko, a.s. Municipálny úver - SUPERLINKA 5 000.00€ 14. 10. 2014
021/2014 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. vedenie bežného účtu 0.00€ 09. 10. 2014 09. 10. 2014
020/2014 Zmluva o poskytovaní stravy ZŠ s MŠ Častá poskytovanie stravy 0.00€ 01. 09. 2014 02. 09. 2014
018/2014 Kúpna zmluva BSK odpredaj PC z projektu 1.00€ 13. 08. 2014 20. 08. 2014
017/2014 Zmluva o dielo Ing. Michal Šišolák vypracovanie podkladov k žiaodsti o Grant 500.00€ 28. 07. 2014 29. 07. 2014
013/2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny Energy europe, SE dodanie elektriny 0.00€ 18. 07. 2014 22. 07. 2014
016/2014 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu V-Elektra Slovakia, s.r.o. dodanie plynu 0.00€ 18. 07. 2014 22. 07. 2014
015/2014 Kúpna zmluva E. Mičunek predaj pozenku č. 146/17 1.00€ 18. 07. 2014 22. 07. 2014
014/2014 Kúpna zmluva E. Mičunek kúpa pozenku č. 146/16 1.00€ 18. 07. 2014 22. 07. 2014
012/2014 Kúpna zmluva Manž. Gajdošoví dopredaj poemku 146/9 240.00€ 18. 07. 2014 21. 07. 2014
019/2014 Zmluva o nájme SPF nájom pozemkov pod stavbou náučného chodníka 40.00€ 09. 07. 2014 09. 07. 2014
011/2014 Dohoda č. 35/§50j/PS/2014 Urad práce, soc. vecí a rodiny rozvoj miestnej zamestnanosti 8 208.00€ 25. 06. 2014 26. 06. 2014
010/2014 Dohoda č. 15 §10 Urad práce, soc. vecí a rodiny pracovná činnosť podľa §10 0.00€ 20. 06. 2014 20. 06. 2014
009/2014 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe Obchodná akadémia odborná prax študentky 0.00€ 30. 04. 2014 17. 06. 2014
007/2014 Zmluva o poskytnutí služieb eCENTRE Slovakia s.r.o. realizácia výberu dodávateľa v E-aukcii na energie pre Obec Píla 0.00€ 21. 05. 2014 16. 06. 2014
006/2014 Mandátna zmluva Entus Pro s.r.o. realizácia VO 2 000.00€ 01. 04. 2014 09. 06. 2014
005/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie BSK dotácia na rekonštrukciu MŠ 5 000.00€ 16. 05. 2014 20. 05. 2014
004/2014 Zmluva o NFP Min. pôdohospodárstva a roz. vidieka SR poskytnutie dotácie z ŠF EÚ na vybudovanie náučného chodníka 427 854.00€ 10. 07. 2016 20. 05. 2014
008/2014 Dohoda č. 17 §52a Urad práce, soc. vecí a rodiny aktivačná činnosť 489.60€ 25. 04. 2014 28. 04. 2014
003/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK SPC ČASTÁ dotácia na výstroja pretekárov reprezentujúcich obec Píla 150.00€ 13. 03. 2014 14. 03. 2014
002/2014 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Ing. Alžbeta Kubková - Promt audit audit účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2013 500.00€ 10. 01. 2014 10. 01. 2014
001/2014 Dodatok k ZMLUVE manželia Hózoví upresnenie a úprava údajov v zmluve 0.00€ 08. 01. 2014 09. 01. 2014
041/2013 Zámenná zmluva E. Mičunek Zámena pozemkov o rovnakej výmere - vysporiadanie skutkového a právneho stavu 1.00€ 22. 11. 2013 30. 12. 2013
040/2013 Kúpna zmluva Pešková kúpa pozemkov do majetku obce Píla 101.00€ 05. 11. 2013 29. 12. 2013
039/2013 Kúpna ZMLUVA manž. Mičunkoví odpredaj 17m2 pozemku 146/19 170.00€ 23. 11. 2013 29. 12. 2013
038/2013 dodatok č.2 k zmluve č. 111003 Marius Pedersen, a.s. úprava cien za vývoz 04. 12. 2013 29. 12. 2013

Stránky