Obecný úradzimná Píla

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.11.2022

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 28.11.2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 10.12.2022

Doručené pripomienky (počet) :

Stránky