Obecný úradzimná Píla

PRÍPRAVNÉ KURZY MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ZÁUJEMCOV O VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Uchádzači o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši majú možnosť využiť dve formy prípravy na prijímacie skúšky a to individuálnu formu kurzu alebo skupinovú formu kurzu, prípadne aj obidve.

 

SKUPINOVÁ  FORMA KURZU MATEMATIKY

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

A. Obecné zastupiteľstvo v Píle

v zmysle ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov

Uznesením č. 14/2016 zo dňa 16.12.2016:

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Píla

s pracovným úväzkom 10% týždenného pracovného času schváleným na zasadnutí OZ dňa
16.12. 2016

B. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:
- v súlade s §18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stránky