Obecný úradzimná Píla

VZN č. 1/2020 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2020

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

 

Obec Píla, Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tieto sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Píla

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Stránky