Obecný úradzimná Píla

VZN č. 1/2020 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2020

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

 

Obec Píla, Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tieto sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Píla

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Píľanský Mikuláš 2020

V tomto roku sa nemohlo konať tradičné stretnutie s Mikulášom. Preto sa Mikuláš rozhodol navštíviť všetky deti v obci a porozdávať mikulášske balíčky. Túto peknú akciu tento rok podporila aj Bratislavská vodárenská spoločnosť, za čo jej úprimne ďakujeme!

Stránky