Verejná vyhláška O z n á m e n i e

OBEC P Í L A
oddelenie stavebného poriadku
900 89 Píla č. 68
____________________________________________________________
č. OcÚ/Výst.16/2023/155 Dňa: 24. 04. 2023
Verejná vyhláška
O z n á m e n i e

VEC: Oznámenie vo veci odvolania Ing. Miroslav Šrol a Ing. Lenka Šrolová proti rozhodnutiu stavebného
úradu Obce Píla, č. č. OcÚ/Výst.16/2023/111 zo dňa 21. marca 2023.
Obec Píla ako príslušný správny orgán určený Okresným úradom Bratislava, Odbor výstavby a bytovej
politiky, Oddelenie štátnej stavebnej správy pod č. OU-BA-OVBP2-2020/73615-FIC zo dňa 28.5.2020
podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení zmien a doplnení (stavebný zákon), § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení zmien a doplnení, podľa § 117 a § 140 stavebného zákona, podľa § 56 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní /ďalej správny poriadok/
upovedomuje
účastníkov konania o podanom odvolaní Ing. Miroslava Šrola a Ing. Lenky Šrolovej, bytom Rustaveliho 5,
831 06 Bratislava proti rozhodnutiu stavebného úradu Obce Píla, č. OcÚ/Výst.16/2023/111 zo dňa 21.
marca 2023, ktorým stavebný úrad rozhodol o umiestnení stavby „Dubová Kanalizácia – 2. etapa a
rozšírenie vodovodu nové IBV“ (v lokalite Novosady, Horné Lúky, Za Kaplnkou, Za Hoštáky a Dolné
Humná), v kat. území: Dubová na pozemku reg. „C“ a reg. „E“ : liniová stavba navrhovateľovi Obec
Dubová, ul. Hlavná 39, 900 90 Dubová.
Za účelom upovedomenia o obsahu horeuvedeného odvolania účastníkom konania v prílohe tohto
oznámenia predkladáme kópiu podaného odvolania.
Zároveň Vás vyzývame, aby ste sa v lehote 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia vyjadrili
k obsahu odvolania.
Podľa § 56 správneho poriadku správny orgán, ktorý vo veci koná, upovedomí ostatných účastníkov
konania o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu vyjadrili a podľa potreby doplní konanie
vykonaním novonavrhnutých dôkazov. Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, predloží
jeho zástupca písomnú plnú moc.
Príloha: Fotokópia odvolania pre účastníkov konania
RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD
starosta obce Píla
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Píla, obce Dubová, na webovom sídle obce Dubová, obce Píla a na www.slovensko.sk. Posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.
Vyvesené dňa: 25.04.2023 Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka obce:

 

 

Doručí sa:
1. navrhovateľ: Obec Dubová, ul. Hlavná 39, 900 90 Dubová
2. Účastníkom konania, ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym účastníkom, ktorých pobyt nie
je známy podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku verejnou vyhláškou
3. Organizáciam, orgánom štátnej správy a samospráve podľa § 25 do vlastných rúk/elektronicky:
1.OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866
2.Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR so sídlom v Bratislave,
3.Ružinovská ul. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26, IČO: 00607436
4.Okresný úrad Pezinok, OSŽP, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866
5.Okresný úrad Pezinok, odbor KR, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866
6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO:35850370
7.SPP - Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
8.Slovak telekom, a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469
9.Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO: 31755194
10 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, IČO: 17335345
12. HYDROMELIORÁCIE, š.p. Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava, IČO: 35860839
13. LESY SR, OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín – Stráže, IČO:36038351
14. MO SR, Správa majetku a infrašt., Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO:30845572
15. Správa ciest BSK, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava, IČO: 53871103
16. OR PZ v Pezinku, ODI v Pezinku, Šenkvická 14, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866
17. Obec Píla, do spisu
Ostatným účastníkom konania, t.j. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám
na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom
a stavbám môže byť priamo dotknuté, sa rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou