Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných priestorov

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Obec Píla, Píla 68, 90089 Píla

IČO: 00305031, v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru a terasy

za nasledovných súťažných podmienok:

 

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ: Obec Píla

v zastúpení starostu: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK37 0200 0000 0000 1162 2112

IČO: 00305031

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Prenájom terasy o výmere 90m2, súčasťou ktorej je predajný stánok.

 

3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené dňa 07.10.2022

 

4. Termín ohliadky

Ohliadka priestorov bude v termínoch: na základe dohody do termínu podávania návrhov

 

5. Kontaktná osoba vyhlasovateľa

meno: Radovan Mičunek, telefón: 033/6495208, 0903850647, e-mail: starosta@obecpila.sk

 

6. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

 

7. Účel nájmu

Účelom nájmu je prevádzkovanie pohostinstva, predaj nápojov a jedál na rýchlu konzumáciu.

 

8. Rekonštrukcia predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí schopnosť užívania priestorov na vlastné náklady.

 

9. Informatívna výška nájomného

Určená v minimálnej sume 1200€/rok . Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu výšku nájomného za celý predmet nájmu a takáto výška nájmu bude posudzovaná podľa bodu 3 tohto vyhlásenia.

 

A/Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy

1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy :

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie zmluvy o nájme, v zmysle zákona číslo 116/1990Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť riadne a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

Musí obsahovať najmä :

 

1.1.

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže

1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia,z ktorého bude poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail,

2. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail,

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail,

c) predmet obchodnej verejnej súťaže,

d) návrh výšky nájomného za nájom nebytových priestorov

e) spôsob a lehoty platenia nájomného sa stanovuje tak, že ročné nájomné bude platené na účet vyhlasovateľa v mesačných splátkach,vždy do 30 dňa mesiaca na mesiac vopred

f) účel využitia nebytového priestoru (prevádzkovanie pohostinského zariadenia)

g) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.2.

a) Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov je prílohou súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť údaje uvedené v podbode 1.1b),d),f) a v podbode 1.3. týchto podmienok a návrh vlastnoručne podpísať.

b) Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť riadne a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ak nebudú splnené podmienky v podbode 1.2, a),b).

1.3.

Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním navrhovanú výšku nájomného za nájom nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tejto súťaže.

 

2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:

2.1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu vo výške 300€ prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa súťaže IBAN: SK37 0200 0000 0000 1162 2112 ,variabilný symbol: 2022 O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa.

2.2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 30,– Eur, a to v hotovosti, v pokladni Obecného úradu, VS:2022 Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej obálky s označením podľa bodu 2 podbod 2.9. týchto podmienok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia.

2.3. Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do nájomného.

2.4. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu.

2.5. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.

2.6. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.

2.7. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

2.8.Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

2.9. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne obecného úradu v Píle, Píla 68, 900 89 Píla, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru Píla 68 - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 07.10.2022 do 17.10.2022 do 12:00 hod, alebo zaslaný poštou na adresu vyhlasovateľa s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň fyzického doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi, t.z, že sa neprihliada na dátum podacej pečiatky.

2.10. Súťažné podmienky a podklady je možné získať:

a) v úradných hodinách na obecnom úrade v Píle

b) na internetovej stránke obce : www.obecpila.sk

2.11. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 18.10.2022 o 18:00hod. Otváranie obálok je neverejné. Komisiu na posudzovanie ponúk určí OZ.

2.12. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená do 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže.

2.13. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo doplniť alebo opraviť podmienky tejto verejnej súťaže.

2.14.Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek až do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme nebytového priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli obce Píla a na internetovej stránke www.obecpila.sk.

2.15.Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

2.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov odošle vyhlasovateľ účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

2.17.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.

2.18.Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.

2.19. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh navrhovateľa v prípade ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa.

2.20. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o nájme nebytového priestoru výlučne len s víťazom súťaže.

2.21. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 20.10.2022 na internetovej stránke obce : www.obecpila.sk, ako aj na úradnej tabuli obec Píla.

 

2.22.

a) V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže, postupujú títo do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže výberovou komisiou.

b) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výberová komisia rozhodne o prijatí, alebo odmietnutí návrhu.

 

3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

3.1. Kritériom č.1 pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového priestoru v súlade s bodom 9 (posledná veta) a podbodom 1.3. tohto vyhlásenia; Výška ponúkaného nájomného – maximálny počet bodov 10.

3.2. Kritériom č. 2 pre posudzovanie súťažných návrhov je kvalita spracovania projektu prevádzkovania pohostinského zariadenia s dôrazom na termíny, plány rekonštrukcií a ich finančného vyjadrenia, plánov aktivít v oblasti rozvoja kultúry a cestovného ruchu a zabezpečenia verejného poriadku a nočného kľudu – maximálny počet bodov 15.

 

B / Obsah súťažného návrhu

Súťažný návrh musí obsahovať:

1. Prihlášku do OVS

2. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa podbodu 1.1. b),d),f)a podbodu 1.3.

3. Potvrdenie o úhrade finančnej zábezpeky podľa bodu 2 podbod 2.1.

4. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady výdavkov vyhlasovateľa podľa bodu 2 podbod 2.2.

5. Projekt prevádzkovania podľa bodu 3 podbod 3.2.

 

 

C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže

1.Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr dňa 07.10.2022

2.Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov od 07.10.2022 do 14.10.2022do 12:00 hod

3.Termín predkladania súťažných návrhov od 07.10.2022 do 17.10.2022 do 12:00 hod

4.Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov - 18.10.2022 o 18:00hod

5.Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 20.10.2022

6.Termín ohliadky: podľa dohody na adrese Obec Píla, Píla 68, 90089 Píla

 

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

starosta obce

 

Podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže schválilo OZ Píla uznesením č. 10/2022 zo dňa 06.10. 2022

PrílohaVeľkosť
PDF icon ovs.pdf102.39 KB
PDF icon navrh_zmluvy.pdf136.12 KB