Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra -oznámenie

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pila-protipovodnove-opatrenia-...

nformácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23

ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
a) Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že
navrhovaná činnosť „Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra“ podlieha
zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona.
Príslušný orgán Okresný úrad Pezinok
Odbor starostlivosti o životné prostredie
ul. M. R. Štefánika 10
902 01 Pezinok
Názov navrhovanej
činnosti Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra
Miesto realizácie Navrhovaná činnosť je situovaná v okrese Pezinok, na
pozemkoch reg. C s par. č. 3041/1, 3008, 3009/1, 3015,
3018, 3010/4, 3014, 3020, 3016, 3017, 3018, 3019/1, v kat.
území Častá, v okrese Pezinok, kraj Bratislavský.
Predmet činnosti Účelom navrhovanej činnosti je výstavba poldra , resp.
ochrannej hrádze na vodnom toku Gidra.
Navrhovateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
ŠTÁTNY PODNIK
b) Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 56 písm. b) zákona,
podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov oznamuje, že začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania o
posudzovaní predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti dňom
13.09.2022, doručením zámeru navrhovateľom.
c) Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je
možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:
Povoľujúci orgán: Obec Píla
e) neuvádzame
f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/
Podľa § 23 odseku 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru
informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do
zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa
môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21
dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

 

 

g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní
od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva životného prostredia alebo od
zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa § 23 odseku 3 zákona na adresu:
OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote
prostredníctvom dotknutej obce.
Povoľujúci orgán Obec Píla, č.d. 68, 900 89 Píla
Okresný úrad Pezinok, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
h) Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona majú právo podať
odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R.
Štefánika 10, 902 01 Pezinok. Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona za deň
doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia na webovom sídle
(http://www.minv.sk/?uradna-tabula-pk) a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu.
Rozhodnutie, vydané v zisťovacom konaní, je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom.
i) Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje, že podľa § 33
ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a
výpisy) na tunajšom úrade.

 

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon 20220927_OUPK_EIA_protipovodnove_Gidra.pdf72.78 KB