Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

V zmysle zákona č. č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov bol pre územie Mikroregiónu Červený Kameň spracovaný spoločný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

 

Obstarávateľ: Mikroregión Červený Kameň, Združenie obcí, Hlavná168, 900 89 Častá

Názov dokumentu: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ (ďalej PHRSR MČK)

Riešené územie: obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová,Vištuk

 

Dokument PHRSR MČK je zverejnený na webovom sídle mikroregiónu, na adrese https://mck.sk/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-mikroregionu-cerveny-kamen-na-roky-2021-2027-s-vyhladom-do-roku-2030/

 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k predmetnému dokumentu doručiť do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené, na e-mailovú adresu: hana.hlubocka@gmail.com