Informácie zverejnené do 31.12. 2015 nájdete v archíve


 

zimná PílaObecný úrad

OBECNÝ ÚRAD

Zverejnenie zámeru odpradaja obecného majetku

Na základe zákona č. 138/1991 Z.z. §9a ods. 8 písmeno e) Obec Píla zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce na základe žiadosti záujemcu Tomáša Mosoriaka s manželkou Henrietou s prihliadnutím na dôvody hodné osobitého zreteľa (scelovanie susediacich pozemkov o malej výmere ). Jedná sa o nehnuteľnosť č. 171/49 registra „C“ v majetku obce Píla o celkovej výmere 26m2 geometrickým plánom odčlenenú podľa geometrického plánu č. 39/2015 vypracovaného p. Ing. Vladimírom Kováčom.

Obec Píla držiteľom "MIMORIADNEJ CENY" v súťaži Dedina roka 2015

logo - Dedina roka 2015

Výsledky súťaže Dedina roka 2015

1. miesto: Spišský Hrhov (okres Levoča)

2. miesto: Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom)

3. miesto: Kapušany (okres Prešov)

 

Mimoriadna cena

Píla (okres Pezinok) ocenenie „Za výnimočnú aktivizáciu ľudského potenciálu pri všestrannom rozvoji obce po prírodnej katastrofe“

Stránky