Obecný úradzimná Píla

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Doľany

OBEC Doľany

Doľany 169, 900 88 Doľany

na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Doľany, sídlom Doľany 214, 900 88 Doľany

( bez právnej subjektivity)

Informácia pre záujemcov o očkovanie vakcínou proti COVID ochoreniu

https://www.pezinok.sk/?yggid=1188

Bratislavská župa otvára očkovacie miesto v Pezinku

Po spustení očkovania v Poliklinike Karlova Ves a Národnom futbalovom štadióne bude Bratislavský samosprávny kraj (BSK) očkovať aj v Pezinku. Tretie očkovacie miesto župy vzniklo v Mestskej poliklinike Pezinok na Hollého ulici v ambulancii MUDr. Šimkovej.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2021 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obecné zastupiteľstvo obce Píla na základe ust.§ 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2021

Stránky