Informácie zverejnené do 31.12. 2015 nájdete v archíve


 

zimná PílaObecný úrad

OBECNÝ ÚRAD

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripájame v prílohe.

O B E C Píla

______________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla

 

Pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Vážený(á) pán(i) starosta(ka), vážení funkcionári obce.

 

     Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za pomoc a ochotu spolupracovať s nami pri poskytovaní informácií Vašim občanom o možnostiach a podmienkach štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 

     Prosíme oboznámiť s touto informáciou mladých občanov obce, záujemcov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 

Stránky