Obecný úradzimná Píla

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných priestorov

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Obec Píla, Píla 68, 90089 Píla

IČO: 00305031, v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru a terasy

za nasledovných súťažných podmienok:

 

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ: Obec Píla

v zastúpení starostu: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK37 0200 0000 0000 1162 2112

IČO: 00305031

 

Stránky