Oznam

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Podľa § 82 ods. 7zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Začaté správne konanie:

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

A. Obecné zastupiteľstvo v Píle

v zmysle ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov

Uznesením č. 14/2016 zo dňa 16.12.2016:

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Píla

s pracovným úväzkom 10% týždenného pracovného času schváleným na zasadnutí OZ dňa
16.12. 2016

B. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:
- v súlade s §18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stránky