Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2024

1
Por.č.mat. 3-P/2024/HK
(Návrh)
P l á n kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
schválený uznesením OZ č. ................/2024 dňa ...............2024
V súlade s § 18f písm. 1b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so
zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky zameraná na výkon
činností:
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ:
1. Kontrola vedenia pokladne obce a dodržiavanie súvisiacich predpisov za obdobie
1. polrok 2024.
B. PLNENIE ÚLOH HLAVNÉHO KONTROLÓRA A PRÍPRAVA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH
MATERIÁLOV
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na r. 2025
3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. pol. 2025
C. OSTATNÉ ÚLOHY A ČINNOSTI
4. Účasť na zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných a metodických materiálov, vnútorných noriem
a všeobecne záväzných predpisov.
6. Zvyšovanie odbornej úrovne hlavného kontrolóra v oblasti výkonu kontroly na odborných
seminároch a školeniach a samo štúdium, vrátane účasti na stretnutiach školeniach
Bratislavskej sekcie hlavných kontrolórov ZHK.
7. Neplánované kontroly, operatívne kontroly (kontroly na základe uznesení obecného
zastupiteľstva, starostu obce, ak vec neznesie odklad ( § 18 f ods. 1 písm. h) zákona o
obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
8. Kontroly vykonávané operatívne z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.
9. Vedenie centrálnej evidencie o opatreniach oznamovania protispoločenskej činnosti v roku
2024.
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a
závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku na výkon kontroly v obci.
Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... 2024 do ................... 2024
SPRACOVALA, DŇA 3.6.2024: MGR. IVETA BALEJČÍKOVÁ, HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE

PrílohaVeľkosť
PDF icon PKČ na II.pol_.2024_Píla.pdf552.17 KB