Verejná vyhláška: oznámenie o začatí územného konania - „Doľany –kanalizácia a ČOV “