V e r e j n á v y h l á š k a O Z N Á M E N I E

Oznámenie vo veci odvolania účastníkov konania:
1. Mgr. Monika Schillerová, Šoltésovej 24, 811 08 Bratislava
2. Miroslava Oškerová, Novosadská 164/31, 900 90 Dubová
proti Rozhodnutiu Obce Píla č. OcÚ/Výst.16/2023/402 zo dňa 28. 11. 2023
ktorým bola umiestnená liniová stavba „Dubová Kanalizácia – 2. etapa a rozšírenie vodovodu
nové IBV“ v obci Dubová