Rozhodnutie na stavbu: „DUBOVÁ - zberný dvor odpadov“