SCHVÁLENÉ_VZN o daniach a poplatkoch

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 13.12.2023 schválilo nasledujúce VZN: