V e r e j n á v y h l á š k a - O Z N Á M E N I E

oznamuje konanie vo veci oboznámenia s obsahom spisu pred vydaním rozhodnutia : na stavbu: „Zmena využitia územia s umiestnením stavieb – Novosadská Dubová“,
SO-01 Komunikácie a spevnené plochy  (obslužná komunikácia, cesta pre cyklistov, chodníkový prejazd, peší chodník)