Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Píla“-Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie

Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie

Obec Píla ako orgán územného plánovania oznamuje občanom, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne

 

od 02.08.2023 do 10.09.2023

 

verejné prerokovanie

územnoplánovacej dokumentácie

 

Územný plán obce Píla, Zmeny a doplnky č. 1/2023

Územnoplánovacia dokumentácia Územný plán obce Píla, Zmeny a doplnky č. 1/2023

je vystavená k nahliadnutiu na internetovej stránke obce www.obecpila.sk

na adrese: https://obecpila.sk/?q=node/5686

Kompletné znenie územnoplánovacej dokumentácie je k dispozícii

aj na Obecnom úrade obce Píla.

Stanoviská a pripomienky je možné v písomnej forme uplatniť v termíne do 10.09.2023 na adrese: Obec Píla, Obecný úrad, č. d. 68, 900 89 Píla. Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke).

 

Vyvesené: 1.8.2023

 

Zvesené:

 

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

starosta obce