Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predkladanie ponúk (06.08.2021)

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 • Názov: Obec Píla
 • Sídlo: Píla 68, 900 89 Píla
 • IČO: 00 305 031
 • Kontaktná osoba: RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD., starosta
 • Tel.:+421903850647
 • E-mail : starosta@obecpila.sk
 • Internetová adresa: www.obecpila.sk

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): www.obecpila.sk

 

2. Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

 

3. Hlavný kód CPV:

44190000-8 Rôzne stavebné materiály

45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov

71500000-3 Služby týkajúce sa výstavby

 

4. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru a služieb

 

5. Stručný opis: Jedná sa o dodanie stavebných materiálov v zmysle predloženého rozpočtu na realizáciu rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice. Odstránenie časti starej stavby, výkopové práce a prístavby novej časti budovy Požiarnej zbrojnice.

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 133 710,66 € bez DPH v zmysle rozpočtu dodaného projektantom.

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena za realizáciu vrátane DPH

 

8. Dĺžka trvania zákazky: Najneskôr do 31.12.2022

 

9. Podmienky účasti:

 • Osobné postavenie § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (postačuje fotokópia, doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace) Uchádzač môže podmienku účasti preukázať aj zápisom zo zoznamu hospodárskych subjektov(ust. §152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní)

 

10. Použitie elektronickej aukcie: nie

 

11. Lehota a FORMA na predkladanie ponúk:

a) 16.8.2021 do 12:00

b) Ponuky je možné predložiť:

- elektronicky doručením na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy

 

c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 

12. Termín Vyhodnotenia ponúk: po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk -spravidla v ten istý deň

 

13. Obsah ponuky:

Ponuka uchádzača musí obsahovať:

• Identifikačné údaje uchádzača

• Uchádzačom ponúknutá cena bez DPH resp. s DPH (vypracovaný výkaz výmer -rozpočet)

• Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní,

• Doklady uvedené v bode 9. PODMIENKY ÚČASTI

• Dátum a podpis štatutárneho orgánu uchádzača (v el. podobe scan)

 • Doplnená a podpísaná zmluva o dielo(scan), ktorej vzor je súčasťou tejto výzvy

 

 

14. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 31.12.2021

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Ponuka záujemcu, ktorý nesplní podmienky účasti bude zo súťaže vylúčená.
 2. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
 • ani jedna z ponúk nebude odpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
 1. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom, (faktúry) splatnosť ktorého je 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
 2. Verejný obstarávateľ bude pri riešení a vyhodnocovaní tohto prieskumu trhu dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princíp transparentnosti, teda:

- obstarávateľ zabezpečí, aby sa so zahraničnými uchádzačmi zaobchádzalo rovnako ako s domácimi,

- záujemcom alebo uchádzačom sa dostanú informácie rovnakým spôsobom, v rovnakom čase a obsahu,

- obstarávateľ nestanovil podmienky, ktoré by niektorého z uchádzačov alebo záujemcov zvýhodňovali a pritom by nemali objektívnu súvislosť s predmetom a realizáciou zákazky.

5. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo, ktorá je súčasťou tejto výzvy.

 

V Píle, dňa 6.8.2021

 

 

_________________________________

Verejný obstarávateľ

Obec Píla

RNDr. Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

starosta

 

LINK na PD: https://ulozto.sk/tamhle/rlPV3uuPm4Or/name/Nahrane-13-7-2021-v-13-24-11#...