Oznámenie o podaní odvolania: Výst. 156/2021- územné rozhodnutie na stavbu: „SO 01 Komunikácie a spevnené plochy"