Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho konania verejnou vyhláškou