Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Píle

OBEC P Í L A

Obecný úrad Píla č. d. 68, 900 89 Píla

:033/6495208; mobil: 0903850647;

e-mail: ou@obecpila.sk, starosta@obecpila.sk

 

 

Obec Píla podľa § 4 ods. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy v Píle

 

s nástupom od 1. augusta 2020.

 

A) Požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:

  • podľa § 9 ods.1 zákona č.138/2019 Z.z.
   • kvalifikačné predpoklady
   • bezúhonnosť (§15)
   • zdravotná spôsobilosť (§16)
   • ovládanie štátneho jazyka (§17)
  • § 10 ods.1 zákona č.138/2019 Z.z.
  • § 11 ods.1d/ zákona č.138/2019 Z.z. a stupeň vzdelania a odbor vzdelania pre uvedený druh školy stanovené vyhláškou MŠVVaŠSRč. 1/2020Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
  • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.
  • Dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1.atestáciou v súlade s § 39 ods.3a-b zákona č. 138/2019 Z.z. zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  1.  
 1. B) Iné kritériá a požiadavky :
  • znalosť a orientácia právnych predpisov z oblasti školstva
  • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
  • aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií (word, excel, internet).

 

C) Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Písomná prihláška do výberového konania
 2. Štruktúrovaný profesný životopis
 3. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe a vykonaní 1. atestácie
 4. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 5. Stručný písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 6. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č.138/2019 Z.z.
 7. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 8. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
 9. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10. júla 2020 (do 12,00 hod./ na dátum na poštovej pečiatke sa neprihliada) na adresu: Obec Píla, Píla 68, 900 89 Píla. Obálku označte heslom „VK na riaditeľa/riaditeľky MŠ“ – Neotvárať!

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené predpoklady a požiadavky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Píla 15.06.2020

PrílohaVeľkosť
PDF icon VK_MŠ_Píla_2020_v1.2.pdf155.61 KB