Výzva na predkladanie ponúk

Obec Píla vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk, na predmet zákazky: Dobudovanie detského ihriska