Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Podľa § 82 ods. 7zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Začaté správne konanie:

  • Číslo konania: 42/2015-Žp
  • Dátum začatia konania: 2.2.2015
  • Dátum zverejnenia informácie: 12.2.2015
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 7 dní
  • Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
  • Žiadateľ : Janíčková Silvia