Oznam

V e r e j n á v y h l á š k a O Z N Á M E N I E

Oznámenie vo veci odvolania účastníkov konania:
1. Mgr. Monika Schillerová, Šoltésovej 24, 811 08 Bratislava
2. Miroslava Oškerová, Novosadská 164/31, 900 90 Dubová
proti Rozhodnutiu Obce Píla č. OcÚ/Výst.16/2023/402 zo dňa 28. 11. 2023
ktorým bola umiestnená liniová stavba „Dubová Kanalizácia – 2. etapa a rozšírenie vodovodu
nové IBV“ v obci Dubová

ZMENY cestovných poriadkov od nedele 10.12.2023

V nasledovných linkoch Vám dávame odkaz na cestovné poriadky (CP) liniek prímestskej autobusovej dopravy (PAD), ktoré sú súčasťou IDS BK, ktoré budú platiť od nedele 10.12.2023 a tiež odkaz na popis zmien.

https://www.idsbk.sk/zmeny-cp-10-12-2023/

https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/regionalne-autobusy/
https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/nocna-doprava/

Stránky