Oznam

Verejná vyhláška O z n á m e n i e

OBEC P Í L A
oddelenie stavebného poriadku
900 89 Píla č. 68
____________________________________________________________
č. OcÚ/Výst.16/2023/155 Dňa: 24. 04. 2023
Verejná vyhláška
O z n á m e n i e

VEC: Oznámenie vo veci odvolania Ing. Miroslav Šrol a Ing. Lenka Šrolová proti rozhodnutiu stavebného
úradu Obce Píla, č. č. OcÚ/Výst.16/2023/111 zo dňa 21. marca 2023.
Obec Píla ako príslušný správny orgán určený Okresným úradom Bratislava, Odbor výstavby a bytovej

Stránky