Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Doľany

OBEC Doľany

Doľany 169, 900 88 Doľany

na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Doľany, sídlom Doľany 214, 900 88 Doľany

( bez právnej subjektivity)

s predpokladaným nástupom od 16.08.2021

Bližšie informácie a podmienky nájdete na úradnej tabuli obce Doľany a jej webovom sídle www.dolany.sk

PrílohaVeľkosť
PDF icon Výberové konania -riaditeľka MŠ.pdf83.38 KB