Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: 
30/2020
Obchodné meno: 
Hoffman s manž.
Adresa: 
Píla č. 214, 900 89 Píla
Predmet: 
odpredaj pozemku KN-C č.176/12
Hodnota: 
450.00€
Uzavretá dňa: 
11. november 2020
Účinnosť od: 
piatok, november 13, 2020
Príloha: