Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN číslo: 
2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum vyvesenia / schválenia: 
07. december 2018
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2019