Zverejnenie zámeru odpredaja obecného majetku

Na základe zákona č. 138/1991 Z.z. §9a ods. 8 písmeno e) Obec Píla zverejňuje zámery odpredaja nehnuteľného majetku obce na základe žiadosti záujemcov:

 

  1. Silvia Janíčkovej s prihliadnutím na dôvody hodné osobitého zreteľa (užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu, susediaca nehnuteľnosť malej výmery a zcelovanie pozemkov). Jedná sa o nehnuteľnosť parcelu KN-C: č. 188/3 zast. plocha o výmere 50m2 podľa návrhu GP č. 14/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom Kováčom, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v Pezinku dňa 12.04. 2017 pod č.G1 380/2017
  2. Martina Tomašovitsa s prihliadnutím na dôvody hodné osobitého zreteľa (užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu, susediaca nehnuteľnosť malej výmery a zcelovanie pozemkov). Jedná sa o nehnuteľnosť parcelu KN-C: č. 188/1 zast. plocha o výmere 105m2 podľa návrhu GP č. 14/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom Kováčom, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v Pezinku dňa 12.04. 2017 pod č.G1 380/2017
  3. Mgr. Hany Jurčíkovej a manžela Ing. Lukáša Jurčíka s prihliadnutím na dôvody hodné osobitého zreteľa (užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu, susediaca nehnuteľnosť malej výmery a zcelovanie pozemkov). Jedná sa o nehnuteľnosť parcelu KN-C: č. 148/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68m2, podľa návrhu GP č.021/2017 vyhotoveným p. Ing. Jurajom Nemcom, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v Pezinku dňa 13.06.2017 pod č. G1 613/2017
  4.  

Spôsob odpredaja týchto nehnuteľností podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa je vymedzený v Zásadách hospodárenia obce Píla schválených: 11. 12. 2015 uznesením č. 33/2015.